Reguleringsplanforslaget for Rv. 52 Eikredammen–Ulsåk var på høyring i perioden 8. januar til 19. februar.

Det kom inn 12 innspel til reguleringsplanforslaget på strekninga. Fem frå offentlege etatar, fire frå private grunneigarar og tre frå andre interessentar.

I høyringsperioden vart det ønskt eit høve til å møte Statens vegvesen for å få informasjon og gi tilbakemelding på planforslaget. 15. mars vart det derfor send ut invitasjon til open kontordag 2.april 2024.

Tre grunneigarar melde interesse for å delta på kontordagen.

Tema som vart diskuterte var fart på riksveg 52, arealbeslag, tiltak for myke trafikantar, støy og skog- og landbruksavkøyringar.

No vil Statens vegvesen gå gjennom innspela til planen i frå den opne kontordagen saman med dei skriftlege innspela, og vurdera aktuelle forbetringar av planforslaget. Deretter blir planen send til vedtaksbehandling i Hemsedal kommune.

Bilete som viser besøk på ope kontordag i samband med Eikredammen-Ulsåk. To tilsette frå vegvesenet, og to grunneigarar.
Fra venstre mot høgre: planleggingsleiar Simen Haga, grunneigarar Fabian Agustin Larrauri D'Aranda og Clara Adriana Sanchez Torres samt planleggingsleiar Anne-Lise Mastrup Foto: Statens Vegvesen