Varsel om planoppstart rv. 70 Brudalen–Festa

— Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjør Statens vegvesen oppstart av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs riksveg 70 på strekningen i Oppdal kommune.