Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i samarbeid med Oppdal kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for rv. 70 Brudalen–Festa, gang- og sykkelveg.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har utvalg for bygg- og arealplansaker hos Oppdal kommune i møte 20.04.21, sak 21/22, vedtatt å sende forslag til reguleringsplan på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger langs riksveg 70, vest for Oppdal sentrum. Strekningen som reguleres er om lag 4,1 km lang, og går fra avslutningen av gang- og sykkelvegen øst for Brudalen til krysset mellom rv. 70 og Festavegen.

Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for en sammenhengende gang- og sykkelveg, bussholdeplasser, noen avkjørselssaneringer på strekningen og kurveutbedring ved Tørvesgrenda. Reguleringsplanen skal avklare nødvendig areal som må erverves for å kunne gjennomføre tiltaket.

Merknader

Eventuelle merknader må innen 9. juli 2021 sendes til:

  • Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
  • eller på e-post: 

Plandokumentene finner du på denne siden "Reguleringsplan" og digitalt plankart finner du på kommunekart.com