Statens vegvesen har i samarbeid med Oppdal kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for rv. 70 Brudalen–Festa, gang- og sykkelveg.