Statens vegvesen gjør noen mindre justeringer på reguleringsplanen for rv. 7 Lindelien-Kittilsviki etter høringen i august og september.

Reguleringsplanen for riksveg 7 Lindelien-Kittilsviki i Flå kommune ble lagt ut på høring 1.aug. med høringsfrist 20.september. Flere private og offentlige parter ba om og fikk innvilget utvidet frist. Den lengste utvidelsen var til 6.oktober.

avkjøring fra hovedvei til bensinstasjon i Gulsvik i Hallingdal
Avkjøringen ved Circle K i Gulsvik er ett av flere nøkkelområder for økt trafikksikkerhet langs rv. 7 på strekningen Lindelien-Kittilsviki i Flå. (Foto: Kjell Wold)

20 høringsuttalelser

I høringsperioden har det vært tilbud om befaring hos den enkelte grunneier. Tre grunneiere benyttet seg av dette tilbudet. Det er mottatt 13 høringsuttalelser fra private parter, og 7 fra offentlige. Det er mottatt én innsigelse fra Bane nor.

Dette er viktig i høringsinnspillene

Løsningsforslaget i planen medfører omdisponering av areal, og griper inn i både skogarealer, dyrket mark og utfylling i Krøderen. Utfyllingene i Krøderen har potensielt store konsekvenser for vannmiljø, fare for forurensing, og forringelse av strandsonen både med tanke på landskap, friluftsliv og naturmangfold i vann.

vegvesenmann ved elv og bru på rv. 7 i Hallingdal
Planleggingsleder i Statens vegvesen Simen Aastorp Haga ved Solheimselv bru i Gulsvik. (Foto: Kjell Wold)

Hvordan tiltaket videreutvikles etter reguleringsplanfasen er derfor et tema som går igjen i flere høringsuttalelser både fra private og offentlige parter. Høringsuttalelsene legger mye vekt på områder med høy verdi for friluftsliv, og forutsetninger for videre arbeid.

Massehåndtering

Mange er også opptatt av massehåndtering. Massehåndtering både med tanke på god utnyttelse av lokale masser ved gjennomføring av tiltak og ivaretakelse av dyrket mark.

sjø, veg og jernbane på rekke og ras langs rv 7 gjennom Gulsvik i Flå
På en stor del av den aktuelle rv. 7-strekningen går veg og jernbane tett på hverandre og Krøderen. (Foto: Kjell Wold)

Innsigelsen fra Bane nor er gitt med følgende begrunnelse:

«Bane NOR mener planforslaget er i strid med nasjonale jernbaneinteresser og fremmer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4 innsigelse til arealformål annen veggrunn - teknisk anlegg med tilhørende bestemmelse 3.1.5 ved Gulsvik stasjon. Det fremmes innsigelse til planforslagets manglende sikring av bestemmelse om gjerde mot jernbanens areal.»

på denne rv. 7 strekningen kan det bli bygd forbikjøringsfelt
Sørover fra Trommald planlegges en strekning med forbikjøringsfelt i begge retninger. (Foto: Kjell Wold)

Endringer etter dialog

-Statens vegvesen har i dialog med Bane NOR foreslått endringer av planen for å imøtekomme innsigelsen, og vil gjøre endringer av planen i tråd med dette. Statens vegvesen vil svare ut høringsinnspillene og gjøre justeringer av planen før den fremmes for vedtaksbehandling i Flå kommune. Det forteller planleggingsleder i Statens vegvesen, Simen Aastorp Haga.

Aktuelt for fylke(r): Viken