Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Å utvide rv. 7 mellom Lindelien og Kittilsviki i Flå betyr noe utfylling i Krøderen, sier planleggingsleder i Statens vegvesen, Simen Aastorp Haga.

jernbanen, rv. 7 og Krøderen ligger tett flere steder fra Gulsvik og sørover
Her sør for Gulsvik ligger Bergensbanen, rv. 7 og Krøderen tett på hverandre på flere strekninger. (Foto: Kjell Wold)

-Utfylling mot Krøderen er aktuelt på enkelte strekninger som følge av strengere krav til vegens geometri, breddeutvidelse og nærhet til jernbanen. Dette er ikke uten konsekvenser og må vurderes med hensyn potensiell forurensing av Krøderen, innvirkning på vannlevende organismer og hensynet til stabilitet for arealer som bygges på sjøbunn, forteller Haga.

Åtte kilometer veg

I vår ble firmaet Efla i samarbeid med Stener Sørensen valgt til konsulentoppdraget med å utarbeide forslag til reguleringsplan for strekningen Lindelien-Kittilsviki i Flå i Hallingdal. Strekningen er vel åtte kilometer. I juni ble det holdt samhandlingsmøte mellom konsulentene og Statens vegvesen i Flå kommune. Siden har det blitt jobbet med både valg av løsninger og registreringer av dagens situasjon.

fire personer ved rasteplass, veg og høy skjæring
f.v. geolog Kristian Kjesbu i Statens vegvesen, geolog Stefan Geir Arnason i Efla, Roy Are Haare i Stener Sørensen og planleggingsleder i State s vegvesen Simen Aastorp Haga ved skjæringen ved rasteplassen nord for Lindelien. (Foto: Kjell Wold)

Jernbanen tett på rv. 7

-Endelig løsningsvalg, og vegens utforming er ikke låst, men begynner å finne sin form, sier planleggingsleder i Statens vegvesen, Simen Aastorp Haga.

En vesentlig forutsetning for valgt løsning er at tiltaket ikke skal gripe inn i jernbanen (Bergensbanen) og at riksveg 7 ikke skal stenges i lange perioder i byggefasen. Løsningen skal bygge videre på dagens veg, og ivareta minimumskravene for vegen. 10 meter bredde med bred midtoppmerking. Minimumskurvatur på radius 500 uten midtrekkverk, og minimumskurvatur med midtrekkverk radius 250.

to persobner med hver sin drone, hvit og sort
Geomatikerne Martin Nicolaysen t.v. og Ståle Wolf Savland i States vegvesen flyr droner for å undersøke skjæringer på rv. 7 langs Krøderen. (Foto: Kjell Wold)

Vurderer forbikjøringsfelt

I planleggingen av utbedret rv. 7 ved Gulsvik i Flå vurderes det også en strekning med forbikjøringsfelt i begge retninger. Strekningen som kan være aktuell ligger mellom Trommald og avkjøringen til Sørbygda sør for Gulsvik.

Kartlegger naturmiljø

På området naturmiljø har firmaet Naturrestaurering AS bistått konsulenten med kartlegging og vurdering av flora og fauna i planområdet. Det er både registret uønskede (svartlistede) arter og sjeldne (rødlistede) arter. Det er også utført el-fiske i Trommald elv og Solheimselva ved Gulsvik for å kartlegge fiskebestander. Krepsetilstanden i Krøderen er også undersøkt.

to personer ved elv med bru og veg i bakgrunnen
Planleggingsleder Simen Aastorp Haga i SVV og Roy Are Haare i Stener Sørensen ved Trommald elv. Her må det trolig bygges ny bru når vegen legges ut mot Krøderen. (Foto: KJell Wold)

Geologiske undersøkelser

Det er gjennomført geologiske undersøkelser i felt av geologer hos Statens vegvesen og Efla. Skjæringer og vanskelig tilgjengelige områder er inspisert med drone. Resultatet av dette er en modell med høy kvalitet slik at området man ellers ikke ville fått inspisert kan undersøkes i modell, uten å være til hinder for trafikken, eller medføre risiko for personell.

veg gjør krapp sving ved liten årsygg
Her ved Leknes kan det bli aktuelt med en skjæring for å rette opp vegen. (Foto: Kjell Wold)

Rv 7 ligger tett på både Krøderen og Bergensbanen i et sidebratt terreng. Det er flere høye skjæringer tett på dagens veg. Krav til utbedret veg har strengere krav til veggeometri og bredde som fører til inngrep i fjellskjæringer. I tillegg skal grøftebredden utvides, blant annet for å fungere som fanggrøft for eventuelle steinsprang.

- Målet er at reguleringsplanen skal sendes ut på høring tidlig i 2023, med sikte på vedtaksbehandling i andre halvdel av 2023, forteller Haga.

Aktuelt for fylke(r): Viken