Får midler til grunnerverv

— Statens vegvesen forskutterer 10 millioner kroner til erverv av grunn og bygninger i 2011 til prosjektet rv. 80 Sandvika-Sagelva. Dermed kan vi gjøre grunnerverv på vel halvparten av eiendommene som blir berørt av planene.