Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7, og i samarbeid med Fauske kommune, utarbeidet forslag til detaljregulering for massedeponi i Nordvika.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for deponering av overskuddsmasser fra veganlegget rv. 80 Sandvika–Sagelva og eventuelt andre samtidig pågående riks- og fylkesveganlegg i området. Massene planlegges lagt i de gamle skiferbruddene som i dag ligger åpne og usikrede. I tillegg kan det bli aktuelt å fylle i begrenset høyde ut over selve bruddene i den delen av planområdet som ligger nord for kraftlinja.

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 13. januar– 28. februar 2014 på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • Fauske kommune, servicetorget, Torggata 21, 8200 Fauske
  • Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ

Berørte grunneiere blir tilskrevet direkte.

Merknader må være skriftlige og sendt innen 1. mars 2014 til:

  • Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller

Spørsmål kan rettes til:

  • Statens vegvesen, Region nord ved Roar Andersen,
    tlf. 75 55 27 95, e-post:
Aktuelt for fylke(r): Nordland