Hammerfest har hatt en sterk utvikling de siste årene, blant annet som følge av ilandføring av gass og LNG-anlegget på Melkøya.

Det er store forventninger til videre utbygginger innen olje- og gassrelatert industri.

Den sterke veksten har ført til stor trafikkvekst, ikke minst innenfor sentrale deler av byen. Det er en høy andel av tungtrafikk, noe som skaper ekstra belastning i de områdene der trafikkmengdene er store.

Tilgjengeligheten på nye nærings- og boligarealer er begrenset i Hammerfest. Det er viktig at både nye boligområder og industriområder ses i sammenheng med gode trafikkløsninger, slik at man kan tilrettelegge for en helthetlig utvikling av byen.

Rv. 94 er i dag eneste innfartsveg til Hammerfest. Mye skrånende fjellterreng, med sjøen på ene siden og bratte fjellsider på andre siden, gir begrensede arealer for både nye vegtraséer og annen bygging. Det er bebyggelse på begge sider av vegen, og det er nedsatt fartsgrense (50 og 60 km/t) på mesteparten av strekningen. Det er gang-/sykkelveg eller fortau hele vegen fra Indre Rypefjord til Fuglenes.

Det er flere utfordringer knyttet til dagens trafikkbilde:

  • Støy og støv fra trafikken, både i sentrum og i boligområdene
  • Nedsatt trafikksikkerhet, med avkjørsler og myke trafikanter langs riksvegen
  • For lite parkeringsplasser i sentrum bidrar til økt trafikk
  • Rasfare mellom Saragammen og Rypefjord
  • Dårlig utrykningsberedskap, da riksvegen er eneste forbindelse mellom de forskjellige bydelene

Disse utfordringene ønskes løst i størst mulig grad gjennom dette prosjektet ved å tilrettelegge for:

  • et attraktivt sentrum med et oversiktlig trafikkbilde
  • gode og trygge boligområder
  • styrking av beredskap og sikkerhet i Hammerfest

Rv. 94 Hammerfest