Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Det vil koste 14,40 kroner å passere bommene på riksveg 94 og inn til Hammerfest, for alle som har bombrikke.

Prisen gjelder for personbiler, mens tunge kjøretøy må betale 45 kroner for hver passering.

Pakkeløsning

Satsene er en del av forslaget til brukerfinansiering på riksveg 94 mellom Akkarfjord og Jansvannet og i Hammerfest sentrum, som Statens vegvesen har oversendt Hammerfest kommune til politisk behandling.

Første fase av utbyggingen omfatter utbedring av strekningen Akkarfjord – Saragammen, ny tunnel mellom Saragammen og Rypefjord, som erstatter dagens rasutsatte strekning over Leirvikhøgda, og utbedring av veien gjennom Rypefjord til Jansvannet. I tillegg skal det legges bedre til rette for gående og syklende, blant annet med gjennomgående sykkelvegnett.

To faser

Opplegget fra Statens vegvesen innebærer at Hammerfest kommune gjør forpliktende vedtak når det gjelder innfartsdelen av riksveg 94. Forslaget skal etter planen opp til politisk behandling i kommunen før jul.

Bygging av Salentunnelen og øvrige tiltak i Hammerfest sentrum vil komme som neste fase. Bindende vedtak om bypakke kommer derfor seinere, men Statens vegvesen har lagt fram et forslag som viser hvordan de to fasene kan henge sammen.

Bomstasjoner

Det er lagt opp til automatiske bomstasjoner ved Akkarfjord, sør for atkomsten til Bekkeli og ved Klinkastupet. Kostnaden for å kjøre den nye vegen fra Akkarfjord til sentrum blir 14,40 kroner for personbiler.

Bompengeinnkrevingen vil tidligst komme i gang i 2023.

Rabatter

Ordinær sats for personbiler er 18 kroner for hver passering. Men med bombrikke gis det rabatt på 20 prosent, og dermed blir den reelle prisen 14,40 kroner. Det kreves ikke bompenger av kollektivtrafikk, forflytningshemmede, utrykningskjøretøy eller fra biler i begravelsesfølge.

Selve bombrikken er gratis. Man betaler kun et depositum på 200 kroner som fås tilbake hvis bilen selges og brikken blir returnert.

Tyngre kjøretøy får ikke rabatt, og den faste prisen blir dermed 45 kroner.

 

Se videoen som viser den nye innfartsvegen til Hammerfest.  

Les hele utredningen om brukerfinansiering på riksveg 94 her.

 

FAQ – Ofte stilte spørsmål:

 

Hvorfor er det nødvendig med bompenger?

– Regjeringen og stortinget har i sin behandling av Nasjonal transportplan forutsatt at en del av finansieringen av riksveg 94 og Bypakken i Hammerfest må tas inn som bompenger. Uten bidrag fra brukerne, kan ikke planene gjennomføres.

Hvorfor slipper andre byer bompenger?

– Det er over ti år siden en by i Norge har fått statlige investeringspenger til utbygging av riksveg gjennom byområdet, uten at brukerne bidrar til finansieringen. I Nasjonal transportplan, som er behandlet av regjering og storting, er bare fire byer i Nord-Norge prioritert med statlige vegpenger i perioden fram til 2029. Ved siden av Hammerfest gjelder det Bodø og Harstad, som allerede har innført bompenger, og Tromsø, der bompenger også er lagt inn som en forutsetning.

Hvorfor slipper Alta unna bompenger?

– Det er opp til lokalpolitikerne å bestemme om man ønsker å bidra med bompenger for å finansiere vegprosjekter. Det er altså frivillig, men de siste 10-15 årene har ingen byer fått statlige penger til veg uten brukerfinansiering. Politikerne kan selvsagt velge å gjøre unntak, men i Nasjonal transportplan som gjelder fram til og med 2029 og som nettopp er behandlet av regjering og storting, har ikke Alta fått en eneste krone, mens det er satt av nesten en milliard statlige kroner til Hammerfest.      

Men Hammerfest er en mye mindre by enn de andre byene med bompenger?

– Ja, og det er tatt hensyn til at det er færre til å dele regningen i Hammerfest enn i de store byene. Derfor bidrar staten med en større del av finansieringen her. Mens brukerne i Hammerfest må betale 49 prosent av kostnadene, må harstadværingene betale 60 prosent og bodøværingene 72 prosent av sine bypakker.

Men lange køer i rushtida er ikke akkurat noe stort problem i Hammerfest?

– Nei, men Hammerfest har likevel flere typiske byproblemer med tett bebyggelse og stor trafikk gjennom sentrum. Det gir et dårligere bymiljø med støy og støv, i tillegg til dårligere trafikksikkerhet. Selv om Hammerfest er en liten by, er det stort behov for å bedre forholdene for gående, syklende og kollektivtransport – både i sentrum og i Rypefjord.

Hvorfor er bommene plassert i Akkarfjord og Klinkastupet?

– Fordi alle investeringene i Fase 1 er knyttet til strekningen mellom Akkarfjord og Jansvannet. Vegloven stiller krav om at det skal være en direkte sammenheng mellom hvem som må betale og hvem som har nytte av utbyggingen. Tiltakene i første fase er utbedring av strekningen Akkarfjord – Saragammen, ny tunnel mellom Saragammen og Rypefjord og utbedring av veien gjennom Rypefjord til Jansvannet, derfor blir bommene plassert på hver side av Rypefjord. Dersom fase 2 med bypakken blir vedtatt, vil det også bli tatt hensyn til generelle tiltak som bedrer bymiljøet og som kommer alle til gode.  Da må alle som beveger seg med bil innenfor sentrumsområdet være med på å betale.

Hvorfor kan man ikke bygge ut i byen først og ta Rypefjord og strekningen utenfor byen etterpå?

– Fordi Bypakke Hammerfest er inne i Nasjonal transportplan i perioden 2024-2029, mens riksveg 94 er prioritert for utbedring i perioden 2018-2023. Dersom politikerne vil bevilge penger til Hammerfest sentrum tidligere, kan utbyggingen starte tidligere der.

Er det ikke gammeldags og kostbart med bomstasjoner, når vi i stedet kunne brukt en brikke som forteller hvor og hvor mye hver enkelt kjører og betale utfra det?

– Teknologien er ikke så langt unna, men også strenge personvernregler i Norge er et hinder for GPS-løsninger i dag. Det jobbes med utvikling av nye løsninger, og dersom disse er tilgjengelige før innkrevingen starter i Hammerfest, vil det være mulig å droppe de fysiske bomstasjonene og redusere kostnadene til innkreving.

Må alle ha brikke i bilen?

– Nei, men det er en forutsetning for å få rabatt. Med bombrikke får du for øvrig automatisk rabatt også ved de fleste andre bomstasjoner i landet.

 

Strekningen Akkarfjord - Jansvannet er første fase i utbyggingen av riksveg 94 mot Hammerfest.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark