Planene ble vedtatt

— Detaljreguleringen rv. 94 Saragammen–Jansvannet og Jansvannet–Fuglenes ble vedtatt av Hammerfest kommune 12. november 2015.

Detaljregulering rv. 94 Jansvannet–Fuglenes til politisk vedtak

— Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 sendes planforslaget for strekningen Jansvannet–Fuglenes til politisk vedtak i Hammerfest kommune. Planen har vært ute på høring og innkomne merknader er behandlet og lagt inn i planbeskrivelsen.

Detaljregulering rv. 94 Jansvannet–Fuglenes til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen har etter avtale og samarbeid med Hammerfest kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for ny rv. 94 på strekningen Saragammen–Fuglenes. Formålet med planarbeidet er å bidra til en ny rassikker veg med bedre framkommelighet og større trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering

— Statens vegvesen har etter avtale og samarbeid med Hammerfest kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for ny rv. 94 på strekningen Saragammen–Jansvannet. Formålet med planarbeidet er å bidra til en ny rassikker veg med bedre framkommelighet og større trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.