Opplegget for utbygging av riksveg 94 inn til Hammerfest og gjennom sentrum er snart klart for lokalpolitisk behandling.

Hammerfest er ett av de prioriterte prosjektene i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Men det er en forutsetning fra regjeringen og Stortinget at en del av utbyggingen finansieres av brukerne gjennom bompenger.

Utbyggingspakke

Forslaget bygger på planene som er vedtatt av Hammerfest kommune tidligere. Viktige satsinger er ny tunnel mellom Saragammen og Rypefjord, som erstatter dagens rasutsatte strekning over Leirvikhøyda. I tillegg er det planlagt tunnel gjennom Salen, som vil flytte gjennomgangstrafikken bort fra sentrum. Det skal også tilrettelegges bedre for gående og syklende, blant annet med gjennomgående sykkelvegnett.

Forutsetter spleiselag

Regionvegsjef Thorbjørn Naimak sier at Hammerfest ikke vil få statlige penger til utbyggingen uten at brukerne er med på å betale.

– I mer enn ti år har brukerfinansiering vært en forutsetning for å få statlige penger til investeringer i byer. Bompenger er også en del av finansieringen for de fleste nye, store prosjekter i Nord-Norge, slik som E6 på Helgeland, Hålogalandsbrua ved Narvik, Hålogalandsvegen og E8 mot Tromsø.  Uten bidrag fra brukerne, blir det vanskelig å få penger til riksveg 94 og Hammerfest, sier regionvegsjefen.

Hammerfest-vekst

– Utbyggingen er viktig for at vi skal kunne håndtere den økte trafikken som følger med veksten og utviklingen vi ser i Hammerfest, sier Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen, som leder styringsgruppa for prosjektet.

- Det er ingen som ønsker å betale bompenger. Men uten bompenger, vil ikke Hammerfest få statlige penger, sier ordføreren.

Han legger til grunn at hammerfestingene ikke skal betale mer i bompenger enn det folk gjør i Bodø og Harstad, som er de to andre byene i Nord-Norge som har innført bompenger.

To faser

I Nasjonal transportplan er det lagt opp til at utbyggingen av riksvei 94 skal skje i to faser. Første fase planlegges startet i 2020 og gjelder strekningen Akkarfjord-Jansvannet. Her har staten satt av 450 millioner kroner, samtidig som det forutsettes 380 millioner kroner i brukerfinansiering.

Neste fase er Bypakke Hammerfest, som er prioritert i Nasjonal transportplan i perioden etter 2023. De totale kostnadene for begge fasene er beregnet til 1,9 milliarder kroner.

Bompengefinansiering vil tidligst bli innført i 2023, etter at innfartsveien mot Hammerfest er ferdig.

Siste kvalitetssikring

Statens vegvesen er nå i innspurten med sin utredning om brukerfinansiering i Hammerfest.

- Vi har oppdatert kostnadsoverslagene for prosjektet og har også gjennomført trafikkanalyser for å vise inntektspotensialet ved ulike bomplasseringer. Vi jobber nå med å kvalitetssikre alle de økonomiske beregningene. Dette skal vi være ferdige med til midten av november, og da vil utredningen med forslag til bompengeopplegg bli oversendt til Hammerfest kommune til politisk behandling, sier avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen Region nord.

Etter planen skal Hammerfest kommunestyre behandle forslaget til brukerfinansiering 11. desember, mens Finnmark fylkeskommune behandler saken i sitt møte 13.-14. desember.

Se filmen om vegen til nye Hammerfest her.

 

 

 

 

Tunnel til Rypefjord og tilrettelegging for gående og syklende er blant hovedelementene i første fase av utbyggingen av riksveg 94 i Hammerfest.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark