Vedtatte plandokumenter, dokumenter som ble laget før og etter omklassifiseringen fra rv. 93 til E45: