Det skal planleggast ein rassikker trasé for rv. 13 mellom Melkeråna og Årdal i Hjelmeland kommune. Trasé skal avklarast tidleg i planprosessen. Strekninga har status som turistveg, og har varierande og delvis dårleg standard. Det skal utarbeidast ein kommunedelplan som skal vere grunnlag for vidare planlegging.