Det er utarbeidet en mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Dette er en videreføring av rv. 22 sin utbygging av 4 felt fra rv. 159 til kryss med Garderveien. Mulighetsstudien angir ulike korridorer og linjer fram til Kringenkrysset øst for dagens Fetsundbru.