Prosjektet inneholder firefelts veg på hele strekningen fra Garderveien i vest til Kringenkrysset i øst. Det vil bli sammenhengende gang- og sykkelveg på hele strekningen, med planskilte krysninger. Eksisterende bru vil bli revet når den nye brua kan tas i bruk. 

Kartillustrasjon over planområdet (foto)
Statens vegvesen planlegger ny rv. 22 mellom krysset Gardervegen og Kringenkrysset. Vi planlegger ny bru over Glomma og nytt tilbud for gående og syklende. Det hvite skraverte feltet viser planområdet. Illustrasjon: Statens vegvesen

Kommunedelplanen for rv. 22 Kryssing av Glomma fra Garderveien til Kringenkrysset ble vedtatt av Lillestrøm kommune 9. september 2020. Alternativ A2 som følger dagens vegkorridor er lagt til grunn.

Videre framdrift:

  • Statens vegvesen sender over et reguleringsplanforslag til Lillestrøm kommune som planmyndighet vinter 2024.
  • Kommunen er planmyndighet og legger planen ut til høring og offentlig ettersyn.
  • Vi forventer et planvedtak 2025.
  • Byggestart er anslått tidligst i 2026, med en ferdigstillelse i 2029/ 2030.

Vei:
Rv. 22
Fase:
Planfase
Kommuner:
Lillestrøm
Fylker:
Viken
Lengde:
3100 meter
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
3,680 mrd. nok. (indeksregulert 2023-kr.)
Oppstart:
2026
Antatt åpnet:
2029

Kryssing av Glomma - alternativ A2 - ny veg følger dagens vegtrasé- © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Brynsengfaret 6A, 0667 Oslo.

Telefon:
815 22000

Kontakter

Trude Holter

Prosjektleder
Telefon:
957 46 994
E-post:

Jan Terje Løitegård

Planleggingsleder
Telefon:
95 89 48 52
E-post:

Eva-Lena Winge

Prosjekteringsleder
Telefon:
481 53 885
E-post:

Øystein Lorentz Vevstad

Grunnerverv
Telefon:
959 39 110
E-post:

Per Kollstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: