Prosjektet inneholder firefelts veg på hele strekningen fra Garderveien i vest til Kringenkrysset i øst. Det vil bli sammenhengende gang- og sykkelveg på hele strekningen, med planskilte krysninger. Eksisterende bru vil bli revet når den nye brua kan tas i bruk. 

Kartillustrasjon over planområdet (foto)
Statens vegvesen planlegger ny rv. 22 mellom krysset Gardervegen og Kringenkrysset. Vi planlegger ny bru over Glomma og nytt tilbud for gående og syklende. Det hvite skraverte feltet viser planområdet. Illustrasjon: Statens vegvesen

Kommunedelplanen for rv. 22 Kryssing av Glomma fra Garderveien til Kringenkrysset ble vedtatt av Lillestrøm kommune 9. september 2020. Alternativ A2 som følger dagens vegkorridor er lagt til grunn.

Videre framdrift:

  • Statens vegvesen sender over et reguleringsplanforslag til Lillestrøm kommune som planmyndighet våren 2023.
  • Kommunen er planmyndighet og legger planen ut til høring og offentlig ettersyn.
  • Vi forventer et planvedtak 2024.
  • Byggestart er anslått tidligst i 2025, med en ferdigstillelse i 2028/ 2029.

Vei:
Rv. 22
Fase:
Planfase
Kommuner:
Lillestrøm
Fylker:
Viken
Lengde:
3100 meter
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
2,952 milliarder
Oppstart:
2025
Antatt åpnet:
2028

Kryssing av Glomma - alternativ A2 - ny veg følger dagens vegtrasé- © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Brynsengfaret 6A, 0667 Oslo.

Telefon:
815 22000

Kontakter

Elin Hermanstad Havik

Prosjektleder
Telefon:
481 18 540
E-post:

Jan Terje Løitegård

Planleggingsleder
Telefon:
95 89 48 52
E-post:

Michelle Wedervang Andersson

Grunnerverv
Telefon:
922 83 672
E-post:

Øystein Lorentz Vevstad

Grunnerverv
Telefon:
959 39 110
E-post:

Erik Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
958 42 248
E-post:

Sist oppdatert: