Alternativ A2 er alternativet som følger dagens vegkorridor.

Lillestrøm kommune ba i sitt vedtak Statens vegvesen, vurdere en nedskalert løsning med rundkjøringer som kryssløsninger og ingen egen lokalvegbru over Glomma. Dette er noe Statens vegvesen jobber videre med å optimalisere, og det vil bli en del av vurderingene som må gjøres når reguleringsplanarbeidet starter opp høsten 2021.  

Videre framdrift vil være at Statens vegvesen sender over et reguleringsplanforslag til Lillestrøm kommune som planmyndighet høsten 2022. Kommunen legger så ut planen til høring og offentlig ettersyn. Vi forventer et planvedtak høsten 2023. Byggestart er anslått til 2025, med en ferdigstillelse i 2028. Det er Samferdselsdepartementet som først må gi klarsignal for å starte prosessen med reguleringsplan. 

Underveis i planprosessen som starter høsten 2021 vil det bli avholdt informasjonsmøter og kontakt med publikum. 

Prosjektet inneholder fire felts veg på hele strekningen fra Garderveien i vest til Kringenkrysset i øst. Det vil bli sammenhengende gang- og sykkelveg på hele strekningen, med planskilte krysninger. Eksisterende bru vil bli revet når den nye brua kan tas i bruk. 

Vei:
Rv. 22
Fase:
Planfase
Kommuner:
Lillestrøm
Fylker:
Viken
Lengde:
3100 meter
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
2,952 milliarder
Oppstart:
2025
Antatt åpnet:
2028

Kryssing av Glomma - alternativ A2 - ny veg følger dagens vegtrasé- © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Brynsengfaret 6A, 0667 Oslo.

Telefon:
815 22000

Kontakter

Elin Hermanstad Havik

Prosjektleder
Telefon:
481 18 540
E-post:

Jan Terje Løitegård

Planleggingsleder
Telefon:
958 94 852
E-post:

Ann Heidi Ripnes

Grunnerverv
Telefon:
902 39 481
E-post:

Erik Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
958 42 248
E-post:

Sist oppdatert: