Prosjektet inneholder firefelts veg på hele strekningen fra Garderveien i vest til Kringenkrysset i øst. Det vil bli sammenhengende gang- og sykkelveg på hele strekningen, med planskilte krysninger. Eksisterende bru vil bli revet når den nye brua kan tas i bruk. 

Kartillustrasjon over planområdet (foto)
Statens vegvesen planlegger ny rv. 22 mellom krysset Gardervegen og Kringenkrysset. Vi planlegger ny bru over Glomma og nytt tilbud for gående og syklende. Det hvite skraverte feltet viser planområdet. Illustrasjon: Statens vegvesen

Kommunedelplanen for rv. 22 Kryssing av Glomma fra Garderveien til Kringenkrysset ble vedtatt av Lillestrøm kommune 9. september 2020. Alternativ A2 som følger dagens vegkorridor er lagt til grunn.

Videre framdrift:

  • Statens vegvesen sender over et reguleringsplanforslag til Lillestrøm kommune som planmyndighet første kvartal 2025. 
  • Kommunen er planmyndighet og legger planen ut til høring og offentlig ettersyn.
  • Vi forventer et planvedtak 2025.

Vei:
Rv. 22
Fase:
Planfase
Kommuner:
Lillestrøm
Fylker:
Akershus
Lengde:
3100 meter
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
3,806 mrd. nok. (indeksregulert 2023-kr.) Oppstart er avhengig av årlig porteføljeprioritering og finansiering over statsbudsjettet. Antatt byggetid er tre år.

Kryssing av Glomma - alternativ A2 - ny veg følger dagens vegtrasé- © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Parkgata 81, 2317 Hamar

Telefon:
815 22000

Kontakter

Trude Holter

Prosjektleder
Telefon:
957 46 994
E-post:

Jan Terje Løitegård

Planleggingsleder
Telefon:
95 89 48 52
E-post:

Eva-Lena Winge

Prosjekteringsleder
Telefon:
481 53 885
E-post:

Øystein Lorentz Vevstad

Grunnerverv
Telefon:
959 39 110
E-post:

Eirik Natlandsmyr

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: