Det er utarbeidet en mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Dette er en videreføring av rv. 22 sin utbygging av 4 felt fra rv. 159 til kryss med Garderveien. Mulighetsstudien angir ulike korridorer og linjer fram til Kringenkrysset øst for dagens Fetsundbru.

Alternativ D2 vist med brutype skråstagbru med to tårn
Alternativ D2 vist med brutype skråstagbru med to tårn.

Rv. 22 kryssing av Glomma