På denne siden har vi samlet relevant informasjon, dokumenter, notater og rapporter knyttet til reguleringsplanfasen av prosjektet.

Statens vegvesen jobber nå med forslag til reguleringsplan. Vi jobber etter en framdrift med mål om å sende over et forslag til reguleringsplan til Lillestrøm kommune vinteren 2024.

Lillestrøm kommune vil ta planforslaget opp til behandling med tanke på å legge forslaget ut til høring og offentlig ettersyn. I løpet av første halvår 2025 kan reguleringsplanen være vedtatt.

Dersom det ikke dukker opp uforutsette hendelser, vil vi kunne starte anlegget i 2027, med mulighet for forberedende arbeider i 2026.

Plandokumenter

Rv. 22 kryssing av Glomma