Prosjektet er en videreføring av gjennomført utbedringsprosjekt fra Hovda bru til Fjell. Dagens veg på strekningen Evenstad–Imsroa syd har stedvis til dels dårlig kurvatur, for smal veg, dårlig bæreevne og mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse.

Reguleringsplan for rv. 3 Evenstad–Imsroa ble vedtatt Stor-Elvdal kommune 31.01.2018.