Se illustrasjon over hva som skal bygges nederst på siden

Utbygging av rv. 3/ rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet i Hedmark er viktig i styrkingen av rv. 3, spesielt som vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen vil også styrke Hamar og Elverum som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Prosjektet gir økt trafikksikkerhet og framkommelighet, bedre bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.

Rv. 3 bygges som ny veg i egen trasé langs hele strekningen. Ny rv. 25 tilknyttes dagens rv. 3 / rv. 25 ved Terningmoen i Elverum. 16,5 km mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum bygges som firefelts veg. De resterende 10,5 km mellom Ommangsvollen og Tønset i Løten og Åkroken og Svingen rasteplass i Elverum bygges som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Dagens riksveg avlastes og skal inngå i det framtidige lokalvegnettet. Noen enkeltstrekninger legges om som en del av utbyggingen.

Detaljert planløsning for ny rv. 3/25 er fastlagt gjennom reguleringsplaner godkjent av Løten og Elverum kommune i 2012. Reguleringsendringer som følge av ny kontrollstasjonsstruktur, endringer i vegnormalene og utbyggingsmodell ble vedtatt i 2015 og 2016.

Prosjektet ble vedtatt av Stortinget som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering den 30. mars 2017.

Ombygginger av lokalvegnettet på Ånestad i Løten og på Grindalsmoen i Elverum og ombygging av dagens rv. 3/25 ved Terningmoen til firefeltsveg ble gjennomført i 2017.

OPS-kontrakten ble lyst ut våren 2017. Anskaffelsen er gjennomført som konkurranse med forhandlinger. Blant sju søkere ble Skanska, Strabag/Acciona og Stamveg AS (Veidekke/Sundt) valgt ut til å gi tilbud på OPS-prosjektet.
Etter åtte måneders samhandling, forhandlinger og evaluering ble kontrakten tildelt Skanska i mars 2018.

30. mai 2018 signerte Statens vegvesen kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS. Skanska Norge AS er utførende entreprenør, og anleggsarbeidene startet 5. juni 2018. Vegen skal stå ferdig innen 1. november 2020, og OPS-selskapet skal deretter drifte og vedlikeholde vegen i 20 år.

Statens vegvesen har byggherrekontor på Ånestad i Løten. Herfra styres anleggsarbeidene.

Dette skal bygges i OPS-kontrakten

Kartillustrasjon OPS-kontrakten ny rv. 3/25 Løten - ElverumKartillustrasjon OPS-kontrakten ny rv. 3/25 Løten - Elverum