Ny rv. 3/25 Løten - Elverum åpnes 30. juli - tre måneder før planlagt!

Se illustrasjon over hva som skal bygges nederst på siden.

Utbygging av rv. 3/ rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet i Hedmark er viktig i styrkingen av rv. 3, spesielt som vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen vil også styrke Hamar og Elverum som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Prosjektet gir økt trafikksikkerhet og framkommelighet, bedre bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.

Rv. 3 bygges som ny veg i egen trasé langs hele strekningen. Ny rv. 25 tilknyttes dagens rv. 3 / rv. 25 ved Terningmoen i Elverum. 16,5 km mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum bygges som firefelts veg. De resterende 10,5 km mellom Ommangsvollen og Tønset i Løten og Åkroken og Svingen rasteplass i Elverum bygges som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Dagens riksveg avlastes og skal inngå i det framtidige lokalvegnettet. Noen enkeltstrekninger legges om som en del av utbyggingen.

Statens vegvesen har kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS. Skanska Norge AS er utførende entreprenør, og anleggsarbeidene startet 5. juni 2018. Vegen åpnes for trafikk 30. juli 2020, mot 1. november som først planlagt.

OPS-selskapet skal drifte og vedlikeholde vegen i 20 år.

Dette skal bygges i OPS-kontrakten

Kartillustrasjon OPS-kontrakten ny rv. 3/25 Løten - ElverumKartillustrasjon OPS-kontrakten ny rv. 3/25 Løten - Elverum