Statens vegvesen sender reguleringsplan for gang- og sykkelveg Elgstua – Grønvegen ut på andre gangs høring og offentlig ettersyn.

Nå ber Vegvesenet om innspill på planen i fra 23. januar til 5. mars. Planforslaget legger til rette for bygging av gang- og sykkelveg på vestsiden av Trondheimsvegen mellom rundkjøringen ved Elgstua og Grønvegen. Det skal bygges ny undergang for gående og syklende til Vestad skole til erstatning for dagens undergang. Langs Grønvegen skal det bygges fortau.

Busslomme

Det legges også til rette for å bygge busslomme for sørgående trafikk ved Vestad skole og opprusting av dagens busslomme på østsiden. Mellom busslommene bygges det en fotgjengerkryssing i Trondheimsvegen. Fartshumper bygges nord og sør for fotgjengerkryssingen.

Støyskjerming

Dagens støyskjerm langs vestsiden av Trondheimsvegen flyttes noe vestover for å gi plass til den nye gang- og sykkelvegen. Over undergangen på østsiden mot Vestad skole bygges ny skjerm.

Åpent møte

Det inviteres til åpent møte onsdag den 14. februar kl. 18:00-20:00 på musikkrommet på Vestad skole i Elverum.

Kontakt:

Om du har spørsmål kan de rettes til Trond Elveos

tlf 468 04 949

epost: trond.elveos@vegvesen.no

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 5. mars 2024 til:

Statens vegvesen

Postboks 1010 Nordre Ål

2605 Lillehammer

eller til epost-adresse:

_____________________________________________________________________

Plandokumenter