Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for rv. 7 Hardangervidda. Utredningen ble gjort i samarbeid med Jernbaneverket, og i god dialog med Miljødirektoratet med tanke på villreinproblematikken.

Målet var å utrede konsekvenser for mellom annet miljø, gods- og persontrafikk, reiseliv, arbeidsmarked og forutsigbar framkomst på veg og bane.

Den 153 km lange prosjektstrekningen omfatter kommunene Gol, Ål og Hol i Buskerud og Eidfjord og Ullensvang i Hordaland. På Gol begynner prosjektområdet ved veiskillet mellom rv. 7 Hardangervidda og rv. 52 Hemsedalsfjellet. Hardangerbrua er prosjektområdets vestligste punkt.