For å trygge ferdsel på vegene og færre stenginger på grunn av skred på veg, arbeider Statens vegvesen med å sikre flere skredutsatte strekninger.

Behovet for skredsikring av riks- og fylkesveger er oppdatert i 2023 som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2025–36. Skredutsatte punkt er kartlagt, ett eller to mulige sikringstiltak er foreslått og en kostnad for sikring er anslått. En oppsummering av kartleggingen er gitt i oktober-leveransen fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet.

Skredsikring på E10 i Lofoten. Foto: Steinar Skaar, Statens vegvesen
Skredsikring på E10 i Lofoten. Foto: Steinar Skaar, Statens vegvesen

Skred