I tillegg til fysiske tiltak, er det viktig å ha en god beredskap for å håndtere skred og skredfare som påvirker vegnettet.

For å holde oversikt over strekninger på vegnettet som er utsatt for naturfarer, kan man søke seg fram til flere objekter i Nasjonal vegdatabank.

Statens vegvesen har gjort slike data tilgjengelig i sitt digitale vegkart. Dersom du er interessert i å finne informasjon om skredutsatte strekninger, kan du f or eksempel bruke søkeordene «skred» (skredhistorikk) og «skredpunkt» (skredsikringer som det er aktuelt å sikre fysisk). Det er viktig å sette seg inn i beskrivelsen til datasettene.

For mange driftsområder er det også utarbeidet detaljerte naturfareplaner. Her kan driftsentreprenører, fylker, kommuner, nødetater og hjelpekorps med flere, sette seg inn i lokale forhold som kjente skredbaner, plassering av vegbommer og forslag til trygge oppstillingsplasser. Planene er tredelt og består av en generell del om naturfareberedskap, en del om lokale beredskapsforhold og ett sett med kart som blant annet viser hvor de kjente skredbanene ligger.

Planene kan sendes over til aktuelle aktører ved forespørsel. Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Entreprenører som har ansvar for drift og vedlikehold av skredutsatte strekninger, bruker systemet «Elrapp Entreprenør» til å rapportere inn lokale faretegn og kjentmannsvurderinger. Rapportene sendes inn via nett eller mobilapplikasjon. Appen kan lastes ned både hos App Store og Google Play.

Eksempel på kjente skredbaner på en bestemt vegstrekning på Senja slik de er presentert i beredskapsplanen for naturfarer.
Eksempel på kjente skredbaner på en bestemt vegstrekning på Senja slik de er presentert i beredskapsplanen for naturfarer. Illustrasjon: Statens vegvesen

Skred