I lysregulerte kryss der syklister opplever det som utfordrende å krysse, kan stor venstresving være en egnet løsning.

Mange opplever store og kompliserte kryss som barrierer, og avgjørende for å velge bort sykkel som transportmiddel. Oppmerking av ventefelt for syklister i større, lysregulerte kryss kan få flere til å ta en stor venstresving gjennom krysset.

Statens vegvesen har i samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo kommune gjennomført et pilotprosjekt der vi har testet ut "Stor venstresving" som et krysstiltak for sykkel i Oslo. Erfaringer så langt gir grunnlag for at tiltaket kan tas i bruk andre steder. Vi har utarbeidet veiledningsmateriell for hvilke forhold som bør være tilstede. 

Bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet

Dersom flere syklister velger samme adferd gjennom krysset, kan det bidra til både bedre framkommelighet, økt trygghet og trafikksikkerhet.

Statens vegvesen ønsker å skape en sykkelkultur der flere syklister velger å ta en stor venstresving. Tiltaket kan informere om en lovlig, men for mange ukjent måte å komme seg gjennom krysset på.

Kryss Ring 2 Blindernveien Oslo
Kryss Ring 2 Blindernveien Oslo

Erfaringer med bruk av stor venstresving i Oslo

Stor venstresving er innført som en del av tilrettelegging for sykkeltrafikk på Ring 2 i Oslo fra Blindernveien til Vogts gate. 

Sykkelfeltene er videreført gjennom krysset som sykkelkryssing, og det er etablert sykkelbokser der de syklende kan vente på grønt lys. Oppmerkingen er gjennomført innenfor dagens regelverk, og trafikkregler for bruk av sykkelfelt er gjeldende. I tillegg er det satt opp nye skilt. Disse er veiledende og har ingen trafikkregulerende betydning. 

  • Fra førperioden til etterperioden har det vært en dobling i andelen som tar stor venstresving. Det er likevel fortsatt et flertall som tar liten sving og velger samme rute som bilistene gjennom krysset.
  • Registreringen av tidsbruk viser at syklistene som tar en stor venstresving i gjennomsnitt brukte 20 – 25 sekunder mer for å komme gjennom krysset enn dem som valgte liten venstresving.
  • I ettersituasjonen er syklistene betydelig mer positive når de vurderer hvor godt krysset fungerer. De føler seg i større grad velkommen som syklist og vet hvor plassen deres er, og de opplever det tryggere å sykle gjennom krysset.
  • I ettersituasjonen svarer de som sykler rett fram i krysset at de i større blir hindret av andre syklister.
  • Det kan bli mye skilt i kompliserte kryss, og man bør derfor vurdere om oppmerkingen kan fungere uten skilt. Eventuelt kan midlertidig skilt settes opp for å skape større forståelse for tiltaket i innledende fase.

Les hele rapporten her

Når kan man bruke stor venstresving?

Stor venstresving kan være en egnet løsning i lysregulerte kryss der syklister opplever det som utfordrende å krysse på grunn av mange felt, mye biltrafikk, møtende kollektivtrafikk eller at liten venstresving er forbudt. 

  • Egnet i større kryss med flere kjørefelt, svingebevegelser og høy trafikk
  • Kan tas i bruk der det er mye sykkeltrafikk og der det er syklister som har behov for å svinge til venstre
  • Det bør være tilrettelagt infrastruktur i forkant og i etterkant av krysset, slik at dette oppleves som et sammenhengende system for de syklende
  • Kryssene må ha tilstrekkelig plass til ventebokser, slik at disse oppleves som trygge og sikre å benytte
  • Kan også benyttes i kryss med venstresvingforbud da forbudet kan omgås for syklende ved å ta stor venstresving