Enveisregulert sykkelvei med fortau skiller de gående fra de syklende, og syklistene fra bilene i veibanen.

Sykkelveien bygges med kantstein som gir et fysisk skille mellom de ulike trafikantene. Dette kan føre til økt trygghet, sikkerhet og framkommelighet for flere trafikanter. 

Til nå har det kun vært mulig å bygge toveis sykkelveier, der man sykler i begge retninger. I pilotprosjektet er det hentet inn erfaringer med enveisregulert sykkelvei, der man sykler i én retning. En slik sykkelvei kan være egnet på utfordrende strekninger, der det oppleves spesielt utrygt å sykle. Enveisregulert sykkelvei brukes mye i Danmark og Nederland.

Enveisregulert sykkelvei med fortau er testet ut og evaluert i Oslo, og erfaringer herfra tilsier at løsningen bør inkluderes i vegnormalene.

Vegdirektoratet har nå vedtatt nye normalbestemmelser for utforming, skilting og oppmerking av enveisregulert sykkelvei med fortau.

Nye bestemmelser for enveisregulert sykkelvei med fortau

Nye bestemmelser for enveisregulert sykkelvei med fortau   gjelder fram til de inkluderes i oppdatert utgave av digital N100 Veg- og gateutforming, N300 Trafikkskilt og N302 Vegoppmerking.

Bestemmelsene fastsetter blant annet:

  • Enveisregulert sykkelvei med fortau skal etableres tosidig.
  • Sykkelfelt skal merkes opp minimum 15 meter før kryss
  • Enveisregulert sykkelvei skal etableres med en bredde på minimum 2,2 meter.
  • Enveisregulert sykkelvei skal skiltes med skilt 520 Sykkelvei og 526.1 Enveiskjøring, plassert over hverandre på samme stolpe. I motsatt retning skal sykkelveien skiltes med 302 Innkjøring forbudt. Skiltingen skal gjentas etter kryss.

Erfaringer med løsningen i Åkebergveien i Oslo

Statens vegvesen har i samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo testet ut enveisregulert sykkelvei i Åkebergveien. Tiltaket er evaluert gjennom en før- og etterundersøkelse.

De viktigste erfaringene er:

  • Syklistene opplevde stor forbedring
  • Alle trafikanter opplevde at det ble betydelig bedre forhold
  • Langt færre enn tidligere syklet på fortauet (fra 18 % til 2 %)

Les før- og etterundersøkelsen av tiltaket her (TØI)