Oppmerking for syklister i vegbanen kan få syklister til å sykle mer strategisk og dermed gjøre dem mer synlige for bilistene.

Delesymbol kan bidra til bedre framkommelighet, økt trygghet og trafikksikkerhet for syklister i gater der man ikke har plass til eller mulighet for egen infrastruktur for sykkel (sykkelfelt/sykkelveg eller lignende).

Symbolet informerer syklister og andre trafikanter om at de befinner seg på en sykkelrute. Delesymbol brukes i dag i flere land i Europa og i USA og er gjennom sykkelpilotprosjektet testet ut i Lillehammer og Horten.

Delesymbol inn i skiltforskriften

I april 2021 ble delesymbol innlemmet i skiltforskriften. Bruken av symbolet er regulert i N302 Vegoppmerking. Her er det også krav til når delesymbol kan brukes:

  • Strekning med inntil 500 m som mangler særskilt infrastruktur for sykkel
  • Fartsgrense 30-40 km/t
  • Strekning som har skiltet veivisning for sykkel
  • Ådt < 4000
  • Der en bare har ensidig sykkelfelt i henhold til krav i N100 Veg -og gateutforming¹ kan sharrows benyttes i kjørefeltet når Ådt < 6000

Skal bare brukes på korte strekninger

Delesymbol skal kun brukes på kortere strekninger (inntil 500 meter) for å binde sammen sykkelruter som mangler infrastruktur for sykkel og/eller systemskifte. Dette er ikke et tiltak som skal brukes «overalt», men på korte strekninger som har skiltet veivisning for sykkel.

Det er viktig at symbolet ikke blir brukt som erstatning for egen sykkelinfrastruktur som sykkelfelt eller sykkelveg, da separate løsninger gir best tilrettelegging for syklister. Eventuelt kan det brukes i en mellomperiode i påvente av at egen sykkelinfrastruktur kommer på plass.

Oppmerking kan ikke alltid alene løse utfordringer knyttet til utrygghet og fremkommelighet. Delesymbol kan eventuelt kombineres med fartsreduserende tiltak som fartshumper eller lignende, slik at det oppleves som trygt og sikkert å sykle i gaten.

Oppsummering av erfaring med delesymbol i Lillehammer og Horten

De viktigste erfaringene med bruk av delesymbol i Horten og Lillehammer er:

  • Syklistene oppgir forbedringer, men ingen signifikant endring i trygghet
  • Forbedring for de gående
  • Noe mer konflikter mellom bil og sykkel fordi flere sykler i vegbanen
  • Overført sykkeltrafikk fra fortau til kjørebane, uten at det har hatt vesentlige negative sideeffekter

For mer informasjon se rapport med før- og etterundersøkelser fra Horten og Lillehammer (TØI) og tiltak.no.

Sharrows – oppmerking for sykling i blandet trafikk

Pilotprosjekt for sykkel