N302 beskriver vegoppmerkingssystemet og hvordan dette skal anvendes. Med vegoppmerking menes oppmerking på vegdekket med linjer, symboler og tekst med den farge og form og betydning som angitt i skiltforskriften.

Vegoppmerkingen skal utføres på en ensartet og konsekvent måte over hele landet. Normalen er derfor bindende for vegmyndighetene.

Vegoppmerking er en viktig del av det systemet som leder, varsler, regulerer og informerer trafikantene i veg – og trafikksystemet.

N302 er digitalisert og gjort gjeldende fra juni 2021. Den digitale versjonen vil være gjenkjennbar sammenliknet med tidligere versjon, men de viktigste endringene er blant annet føringer om ett nivå av krav slik at digital versjon ikke inneholder bør-krav. Oppsettet er også endret noe for å tilpasses digitalt format.

Sist oppdatert: