Vegnormal N200 er rettet mot alle som planlegger, dimensjonerer og bygger veger.

N200 Vegbygging inneholder krav og føringer for:

  • Geoteknisk og geologisk prosjektering, løsninger og byggemetoder for underbygning, vegfyllinger, skjæringer og skråninger.
  • Dimensjonering, materialvalg og utførelse for håndtering av overvann og drensvann.
  • Dimensjonering, materialvalg og utførelse av vegoverbygning (vegfundament og vegdekke).
  • Vegutstyr og miljøtiltak

Normalens krav og anbefalinger bygger i stor grad på erfaring og på en helhetlig vurdering av de totale kostnadene for samfunnet, trafikksikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ytre miljø, klimapåvirkning, jordvern, trafikkberedskap og framkommelighet.

Som grunnlag for senere revisjoner, er det ønskelig at erfaringer og opplysninger av betydning for normalen sendes til