Vegnormal N100 stiller krav til utforming av veger og gater. Kravene gjelder for alle offentlige veger og gater.

Det beskrives en standard for utforming av gater, en for utforming av nye veger og en standard for utbedring av eksisterende vegstrekninger. Normalen setter krav til veger og gaters linjeføring og tverrprofil, samt krav til kryss og avkjørsler, forbikjøring, løsninger for gående og syklende, kollektivanlegg for buss, vegbelysning og vegens sideanlegg.

Vegnormalen stiller også krav for linjeføring på bru og gjennom tunnel.

Normalens krav og anbefalinger bygger i stor grad på nyeste kunnskap, best praksis og helhetlig vurdering av de totale kostnadene for samfunnet, trafikksikkerhet, miljø, framkommelighet.

Ved spørsmål og innspill knyttet til håndboka, benytt e-post:

Sist oppdatert: