Vegnormal N401 stiller krav til forvaltning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i fylkesvegnettet. Med andre bærende konstruksjoner forståes bl.a. løsmassetunneler, skredoverbygg, støttemurer. 

Hensikten med denne vegnormalen er å ivareta samfunnets krav til en god og enhetlig standard for bærende konstruksjoner på fylkesvegnettet med hensyn til sikkerhet og funksjonalitet.

Vegnormalen er digitalisert og gjort gjeldende fra juni 2021. Dette er en direkte konvertering av normal N401, utgitt september 2017, hvor NA-rundskriv 2018/3 er innarbeidet i den digitale utgaven.

Ved spørsmål og innspill knyttet til vegnormal N401, benytt e-post:

N401 Bruforvaltning fylkesveg

Forvaltning av bærende konstruksjoner på fylkesveg. Spørsmål og kommentarer sendes til:
VEGNORMAL Utgitt
2021
2017
Sist oppdatert: