Vegnormal N101 omhandler utforming av veiens sideterreng og bruk av veisikringsutstyr.

Vegnormalen gjelder ved planlegging og bygging av offentlige veier og gater. Den gjelder også ved utbedring av eksisterende vei, samt ved utbedring av eller nye sikringstiltak.

Det er også utarbeidet to veiledninger til vegnormal N101: N-V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak og N-V161 Rekkverk på bruer og støttemurer.

Ved spørsmål og innspill knyttet til håndbok N101, benytt e-post:

Vegdirektoratet publiserer en oversikt over godkjent vegsikringsutstyr.

Manual N101E Vehicle Restraint Systems and Roadside Areas

SPECIFICATIONS Published
2012