Vegnormal N400 Bruprosjektering stiller krav til prosjektering av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnett. Andre bærende konstruksjoner kan f.eks. være løsmassetunneler, skredoverbygg og støttemurer.

Vegnormalen gjelder prosjektering og i alle faser av konstruksjonens byggetid samt større reparasjoner, forsterkninger, ombygginger og midlertidige bruer. Dimensjonerende brukstid er fastsatt til 100 år. Vegnormalen bygger på bestemmelsene i Norsk Standard, og Eurokode med nasjonale tillegg er gjort gjeldende. Trafikklaster er definert i trafikklastforskrift for bruer m.m. Som del av prosjekteringen omtaler vegnormalen arbeidet med å fremskaffe nødvendig prosjekteringsmateriale; brutyper; konstruktiv utforming; bestemmelse av laster og lastkombinasjoner; beregninger og dimensjonskontroll; arbeidsgrunnlag; konkurransegrunnlag; dokumentasjon; kontroll og godkjenning; og arkivering.

Ved spørsmål og innspill knyttet til håndbok N400, benytt e-post:

N400 Bruprosjektering

Spørsmål og kommentarer til N400 i forbindelse med konstruksjoner som er sendt inn til kontroll og godkjenning, skal rettes til saksbehandler i Vegdirektoratet. Andre spørsmål og kommentarer av generell karakter kan sendes til :
VEGNORMAL Utgitt
2024
2015