Vegnormal N400 Bruprosjektering stiller krav til prosjektering av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnett. Andre bærende konstruksjoner kan f.eks. være løsmassetunneler, skredoverbygg og støttemurer.

Vegnormalen gjelder prosjektering og i alle faser av konstruksjonens byggetid samt større reparasjoner, forsterkninger, ombygginger og midlertidige bruer. Dimensjonerende brukstid er fastsatt til 100 år. Vegnormalen bygger på bestemmelsene i Norsk Standard, og Eurokode med nasjonale tillegg er gjort gjeldende. Trafikklaster er definert i trafikklastforskrift for bruer m.m. Som del av prosjekteringen omtaler vegnormalen arbeidet med å fremskaffe nødvendig prosjekteringsmateriale; brutyper; konstruktiv utforming; bestemmelse av laster og lastkombinasjoner; beregninger og dimensjonskontroll; arbeidsgrunnlag; konkurransegrunnlag; dokumentasjon; kontroll og godkjenning; og arkivering.

Dagens vegnormal N400 Bruprosjektering fra 2015 er digitalisert «som den er», og gjeldende NA-rundskriv 2017/09 er innarbeidet. Ved publiseringstidspunktet for digital løsning er fremdeles vegnormal N400 (2015) i pdf-format, med NA-rundskriv 2017/09, formelt gjeldende. Selv om innholdet i digital versjon skal være tilsvarende som i pdf-formatet, kan det være noen formelle forskjeller mellom dokumentene. I en kort periode fram til ny revisjon av vegnormal N400 er publisert i digitalt format, vil derfor pdf-formatet være formelt gjeldende.

Ved spørsmål og innspill knyttet til håndbok N400, benytt e-post:

Vegnormal N400 Bruprosjektering

Spørsmål og kommentarer til N400 i forbindelse med konstruksjoner som er sendt inn til kontroll og godkjenning, skal rettes til saksbehandler i Vegdirektoratet. Andre spørsmål og kommentarer av generell karakter kan sendes til :
NORMAL Utgitt
2015
Sist oppdatert: