Vegnormal N300 inneholder tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt. Skiltnormalen fastsettes av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriften.

Bestemmelsene i skiltnormalen gjelder for all bruk av offentlige trafikkskilt, uavhengig av vegtype. Bestemmelsene skal følges av alle skiltmyndigheter, også kommunene og politiet.

Trafikkskiltene er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene.  God og riktig utført skilting er en forutsetning for sikker og effektiv avvikling av vegtrafikken. For å kunne fylle sin rolle, må trafikkskiltingen være utført på en ensartet og konsekvent måte over hele landet.

N300 del 5 er digitalisert og gjort gjeldende fra juni 2021. Denne erstatter N300 del 5, NA-rundskriv 2020/09 og NA-rundskriv 2020/04. Den digitale versjonen vil være gjenkjennbar sammenlignet med tidligere versjon, men de viktigste endringene er blant annet føringer om ett nivå av krav slik at digital versjon ikke inneholder bør-krav. Nye bestemmelser knyttet til skilt 601 Lytt til radio er også tatt inn.

Ved spørsmål og innspill knyttet til N300, benytt e-post: