Nasjonal transportplan 2014-2023 har som et av sine mål at veksten i persontransport i de største byområder skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing. Dette må til for å nå det nasjonale miljømålet for transportpolitikken om å begrense klimagassutslippene og for å bedre trafikkavviklingen i byene.

Med en raskt voksende befolkning i byområdene vil dette kreve omfattende og kraftfulle tiltak og virkemidler. Valg av tiltak og virkemidler vil stille høye krav til kunnskap om hvordan disse påvirker transportetterspørsel og om kostnader og gevinster for samfunnet ved å gjennomføre dem.

Vi trenger mer kunnskap og bedre analysemetoder

Dagens metoder og verktøy for å analysere effekter av tiltak og virkemidler innen transport gir oss mange svar. I byområder er det imidlertid flere tema og problemstillinger vi mangler kunnskap om eller der vi ikke har godt nok datagrunnlag til å analysere. Dette var en av de viktige erfaringene fra arbeidet med Klimakur 2020.

Vi trenger mer kunnskapen om hvordan de ulike tiltakene og virkemidlene påvirker transport og reisevaner. Dette må til for at vi skal gi et godt grunnlag for å ta beslutninger som sikrer at vi når målet om endret transportmiddelfordeling i byområdene på en effektiv måte.

Vi trenger også mer kunnskap om de samfunnsøkonomiske virkningene av tiltakene, slik at vi kan prioritere best mulig mellom dem.

Organisering av FoU-programmet

For å få gode resultater, må vi samordne funn fra BEDRE BY med andre FoU-programmer, -prosjekter og -aktiviteter både i og utenfor etaten.  For å sikre dette, er BEDRE BY bemannet blant annet fra fagmiljøet i Statens vegvesen som har ansvar for tverretatlig arbeid med transportmodeller, for utvikling og vedlikehold av transportmodellene vi har og for utviklingen og bruken av samfunnsøkonomiske analyser.  

BEDRE BY har også enbetydelig grenseflate mot programmet om utslipp fra kjøretøy i vegtrafikken (EMIROAD). Resultater fra EMIROAD og BEDRE BY skal sammen gi grunnlag for analysene av samlet utslipp fra kjøretøyparken med ulik kjøretøysammensetning og transportmiddelfordeling.

Arbeidet innen BEDRE BY vil koordineres og samordnes med revisjon av håndbok V712 Konsekvensanalyser (PDF) og håndbok V713 Trafikkberegninger (PDF), samt andre revisjoner av retningslinjer og håndbøker i etaten.

Foto: Dag Sem