Publikasjoner produsert i FoU-programmet BEDRE BY.

Rapporter
Tittel Forfatter Referanse
Vurdering av INMAP som modellverktøy for arealbruk (Brage) Chi Kwan Kwong, Wiljar Hansen

TØI rapport 1635/2018

Tidtabellbasert kollektivrutevalg og modellering av korresponderende ruter med CUBE Voyager (Brage) Chi Kwan Kwong TØI rapport 1633/2018
Turproduksjon knyttet til hotellvirksomhet i byområder (Brage) Maria Amundsen, Ingunn Opheim Ellis

UA rapport
100/ 2017

Hvordan ivareta kvaliteten på hel reiseveg til og fra holdeplasser og knutepunkt, fra planfase til ferdigstilling? Hel reiseveg - Delrapport 2 (Brage)

Kristina Ellwood, Regine M. Hildre

Statens vegvesen
2017

Fartsmodell for sykkel og elsykkel (Brage) Stefan Flügel, Nina Hulleberg, Aslak Fyhri, Christian Weber Gretar Ævarsson, Eva-Gurine Skartland

TØI rapport
1557/2017

Vurdering av betydning av tilgjengelighet til holdeplasser i RTM (Brage)

Olav Kåre Malmin, Odd André Hjelkrem, Sahar Babri

Sintef
A28062/2017

Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En dybdeanalyse av den norske reisevaneundersøkelsen (Brage) Ingunn Opheim Ellis
Maria Amundsen
Harald Høyem
UA rapport 78/2016
Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk (Brage) Petter Christiansen, Frants Gundersen, Fredrik Alexander Gregersen TØI rapport 1505/2016
Kategorisering av arealbruk i RTM (Brage) Øyvind Dalen, Gunnar Berglund, Faste Lynum, Yngve Frøyen Asplan Viak 2016
Transportstandard for kollektivtransport (Brage) Mads Berg, Tormod Wergeland Haug, Olav Kåre Malmin, Petter Arnesen

UA rapport
76/ 2016

Transportstandard for sykkel (Brage) Hilde Solli, Tormod Wergeland Haug, Olav Kåre Malmin, Ingunn O. Ellis

UA rapport
75/ 2016

Bedre nytte-kostnadsanalyser av tiltak som innebærer endret kø-situasjon? (Brage) Tom Normann Hamre NUMERIKA 1/2016
Hvordan ivareta kvaliteten på hel reiseveg til og fra holdeplasser og knutepunkt, fra planfase til ferdigstilling? Hel reiseveg - Delrapport 1 (Brage)

Kristina Ellwood, Regine M. Hildre

Statens vegvesen 2016

Pilotstudier: Før- og underveisundersøkelser av Østensjøbanen og Smestadtunnelen (Brage) Aud Tennøy, Paal Brevik Wangsness, Jørgen Aarhaug,
Fredrik Alexander Gregersen,
Nils Fearnley
TØI rapport 1455/2015
Vurdering av metoder og modeller for å analysere samspillseffekter mellom arealutvikling, transportetterspørsel og infrastruktur i byområde (Brage) Bjørn Gjerde Johansen, Wiljar Hansen, Aud Tennøy TØI rapport 1415/2015
Etterspørselseffekter av kvalitetshevinger i kollektivtransporten (Brage) Nils Fearnley, Jørgen Aarhaug, Stefan Flügel, Jonas Eliasson, Anne Madslien TØI rapport 1408/2015 
Metoder for å beregne effekter av sykkeltiltak (Brage)

H Samstad, M K Nielsen

COWI 1/2015
Analyse: Sykkelbruk og sykkeltiltak i Oslo (Brage) Einar Bowitz, Frode Voldmo og Linda Stokke Norconsult 2014
Evaluation of methods for calculating traffic assignment and travel times in congested urban areas with strategic transport models (Brage) Stefan Flügel, Gunnar Flötteröd,
Chi Kwan Kwong, Christian Steinsland
TØI report 1358/2014

Her finner du lenker til relevante rapporter, notater m.m. fra FoU-prosjekter som deltakerne i KIT-samarbeidet har fått gjennomført.

Notater
Tittel Forfatter Referanse
STRATMOD - D1.1 Overordnet beskrivelse av modellen (Brage) Bård Norheim, Mari Betanzo, Tormod Wergeland Haug UA notat
97/2016

STRATMOD - D1.2 Case Moss og effekter av Follobanen (Brage)

Mads Berg, Tormod Wergeland Haug UA notat
95a/2016

STRATMOD - D.1.3 Case Oslo (Brage)

Mari Betanzo, Tormod Wergeland Haug, Bård Norheim, Harald Høyem UA notat
95b/2016

STRATMOD - D1.4 Case Stockholm (Brage)

Mari Betanzo, Bård Norheim UA notat
95c/2016

STRATMOD - D2.1 Beskrivelse av storsonemodellen (Brage)

Mads Berg, Harald Høyem, Tormod Wergeland Haug UA notat
96/2016

STRATMOD - D2.2 Dokumentasjon av STRATMOD-verktøyet i Cube (Brage)

Mads Berg UA notat
96a/2016
STRATMOD - D3.1 Beskrivelse av finansieringsmodellen (Brage) Mari Betanzo, Kristine Wika Haraldsen UA notat
97/2016
Paper
Tittel Forfatter Referanse

Empirical speed models for cycling in the Oslo road network.pdf

Stefan Flügel, Nina Hulleberg, Aslak Fyhri, Christian Weber, Gretar Ævarsson

Institute of Transport Economics (TØI)

Measuring the patronage impact of soft quality factors in urban public transport.pdf Nils Fearnley, Jørgen Aarhaug, Stefan Flügel, Jonas Eliasson, Anne Madslien

Institute of Transport Economics, Norway and Royal institute of Technology, Sweden

Traffic assignment for strategic urban transport model systems.pdf
Gunnar Flötteröd, Stefan Flügel
KTH Royal Institute of Technology, Institute of Transport Economics (TØI)
Methods and models for analyzing the relationship between land-use and transport – A review.pdf Bjørn Gjerde Johansen, Wiljar Hansen and Aud Tennøy

Institute of Transport Economics (TØI)Center for Transport Studies in Sweden

BEDRE BY