Hvert av programområdene er i seg selv svært omfattende og bygger videre på det vi har i dag av metoder og modeller.

Aktiviteten på programområdene omfatter både forbedring av dagens metoder og analyseverktøy og utvikling av alternative og supplerende metoder. Innen hvert programområde finner vi både rene datainnsamlingsprosjekter, empiriske studier av årsak og virkningsforhold, verdsettingsstudier og utvikling av beregningsmetoder og samfunnsøkonomiske analyser.

Analyser av kø og forsinkelser i byområder

Innsatsområder:

 • metoder for å beregne trafikkavvikling og reisetider i byområder med høy købelastning
 • empirisk kunnskap og data om reisetider, trafikkavvikling og reisemønster i rushtid i by
 • metoder for å verdsette køforsinkelser og pålitelighet

Effekter av bedre og mer tilgjengelig kollektivtilbud

Innsatsområder:

 • metoder for å beregne effekter av tiltak som hever kvaliteten på kollektivtransporten (bedre pålitelighet, økt komfort, universell utforming, mer tilgjengelig informasjon om reisetider etc.)
 • metoder for å beregne hvordan kollektivreiser fordeler seg mellom ulike kollektivtilbud.
 • empirisk kunnskap om passasjerbelegg, reisemønster og priser for kollektivtransport
 • metoder for å kunne vurdere hva som er den samfunnsøkonomiske beste løsning for utforming av et kollektivsystem i et gitt byområde
 • empirisk kunnskap om virkninger av å tilrettelegg hele reisekjeder med kollektivtransport

Effekter av tiltak for syklende

 Innsatsområder:

 • metoder for å beregne effekter av sykkeltiltak
 • kunnskap om reiseomfang, turmønster, rutevalg og hastigheter for sykkeltrafikk
 • kunnskap om samfunnsøkonomisk nytte av forbedringer for syklister, utover tids- og helsegevinster

Sammenhenger mellom transport og arealbruk i byområder

 Innsatsområder:

 • metoder og modeller for å analysere effekter av samspill mellom arealutvikling, infrastruktur og transportetterspørsel i byområder
 • metoder for integrerte samfunnsøkonomiske analyser av transport og arealbruk
 • erfaringsbasert kunnskap om turproduksjon og transportmiddelfordeling knyttet til bruk av areal i by

Effekter av parkeringstiltak og parkeringstilbud i byområder

 Innsatsområder:

 • empirisk kunnskap om parkeringstilbudet i norske byer
 • metoder for å beregne effekter av parkeringstilbud og parkeringstiltak i by på bilhold, biltrafikk og transportmiddelvalg

Avhengigheter og sammenhenger mellom tiltak og prosjekter i bypakker

Innsatsområder:

 • kunnskap om effekten av samspillet mellom ulike typer tiltak og virkemidler for å endre fordelingen av transportmidler 
 • metoder for samfunnsøkonomiske vurderinger av hvordan enkeltprosjekter i byområder avhenger av hverandre og hvilken utbyggingsrekkefølge og tidsprofil som bør velges

 

BEDRE BY