Det er gjennomført en rekke spørreundersøkelser om hva trafikantene mener om norske vegtunneler og om hvordan det er å kjøre gjennom dem, eksempelvis intervjuene som er foretatt blant trafikantene som var i tunnelen under brannene i Gudvangatunnelen og Oslofjordtunnelen.

Flere offentlige granskinger (Statens Havarikommisjon for Transport, Vegtilsynet og Riksrevisjonen) påpeker imidlertid at selvredning i tett røyk er en stor påkjenning og stiller for store krav til trafikantene. De påpeker alle at det er stort behov for å forbedre forutsetningene for at selvredning skal kunne fungere.

Gjennomgående viser svarene fra de trafikantene som har vært utsatt for branner og som har måttet redde seg ut av tunnelene at de savner følgende:

  • Informasjon om hva som har skjedd
  • Informasjon om hva de bør gjøre
  • Bedre styring av ventilasjonen slik at så få som mulig blir innhentet av røyken
  • De som har vært i røyken etterlyser håndlist eller en mulighet for å kunne føle seg ut
  • Optisk bistand gjennom lys-list eller lignende
  • Mulighet for å kunne oppholde seg i et røyktett rom

Nullvisjonen i norske vegtunneler