Vegtrafikkstøy er den største støykilden utendørs, og årsak til nesten 80 prosent av den totale støyplagen hos befolkningen.

Både jevn støy fra høytrafikkerte veger og støytopper ved forbipassering kan være årsak til støyplage og kan påvirke både helse og trivsel.

Støyplager

I følge SSB (2016) er 1,9 millioner mennesker utsatt for vegtrafikkstøy over 55 dB utenfor boligen sin i Norge. Det er derfor mange som er plaget av vegtrafikkstøy. En av de alvorligste plagene er søvnforstyrrelser. Andre plager kan være hodepine, nedsatt konsentrasjonsevne og tretthetsfølelse.  

Støy er en stressfaktor. Det faktiske lydnivået fra støyen virker sammen med andre forhold i menneskers miljø. I følge Folkehelseinstituttet kan eksponering for støy øke risikoen for søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdom.

Støy er uønsket lyd

Støy er definert som uønsket lyd. Det er umulig å skille måleteknisk mellom ønsket og uønsket lyd, da støy er subjektivt. Opplevelsen av støy kan variere fra person til person, og fra situasjon til situasjon.

Lyd er variasjoner i lufttrykk som setter trommehinnen vår i bevegelse. Det er størrelsen på disse lufttrykksendringene som bestemmer lydens frekvens, og måles i desibel. Desibelskalaen er logaritmisk. 0 dB tilsvarer omtrent den svakeste lyden et menneske kan høre, og 140 dB er smertegrensen.

Desibelskalen samsvarer godt med vårt hørselsinntrykk og gir derfor en god indikasjon på hvordan vi oppfatter endringer i støy fra vegtrafikk. Ofte bruker man begrepet dB(A), og dette er den dB-skalaen som legger størst vekt på de frekvensene våre ører oppfatter best.

Lytt til støy

Statens vegvesen har i samarbeid med SINTEF utviklet et verktøy, AuralVeg, der du hører lyden fra biltrafikk på en veg. Du kan gjøre egne valg i skjermbildet og høre hvordan lyden påvirkes av trafikkmengde, bilenes hastighet, eventuell støyskjerm, eller hvor langt fra vegen du befinner deg. 

Støynivået påvirkes av ulike faktorer

Støynivået påvirkes av trafikkmengde, trafikksammensetning, hastighet, vegens stigning, kjøreunderlaget, refleksjon, avstand fra støykilden og marktype, altså hvilket underlag som er ved støykilden.

Fartsgrenser påvirker støynivået fra vegen. Figuren om endret hastighet viser likevel at en endring på 10 km/t vil utgjøre en liten forskjell. 3 dB utgjør en merkbar endring for mennesker. En dobling av trafikk vil ikke føre til en dobling av desibel, men utgjør en økning på 3 dB.

Endring i hastighet

Reduksjon i lydtrykknivå

Fra 110 til 100 km/t

0,7 dB

Fra 100 til 90 km/t

0,7 dB

Fra 90 til 80 km/t

1,3 dB

Fra 80 til 70 km/t

1,7 dB

Fra 70 til 60 km/t

1,8 dB

Fra 60 til 50 km/t

2,1 dB

Fra 50 til 40 km/t

1,4 dB

Tabellen viser reduksjon av lyd beregnet for trafikk med 10 prosent tunge kjøretøy. Det er tatt utgangspunkt i at lastebilers høyeste hastighet er 90 km/t. Lydreduksjonene kan legges sammen for å få effekten av større hastighetsreduksjoner.

Miljø og omgivelser