Statens vegvesen har kartlagt støyutsatte områder langs riks- og fylkesveger.

Se støysoner for riks- og fylkesveger (Argcis)

Støyvarselkart

Statens vegvesen har også kartlagt støy langs riks- og fylkesvegnettet i henhold til retningslinjene.

Støyvarselkart for en rekke kommuner er gjort tilgjengelig og kan lastes ned via Geonorges kartkatalog.

Støyvarselkartene skal være grunnlag for kommunens arealplanlegging. Støyvarselkart lages også for at utbyggere og berørte skal se hvor støy er et problem og derfor må være tema i nye planer. Der kartleggingen viser at det kan være støy over de anbefalte grenseverdiene, skal det alltid gjøres mer nøyaktige støyberegninger ved utbygging av støyømfintlig bebyggelse. Kartene skal ikke brukes til vurdering av enkeltboliger, til det er de for lite detaljerte.

Støyvarselkartene, utarbeidet etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg.

Kartene viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at trafikkmengden (ÅDT), som er en av de viktigste parameterne i støyberegningsmodellen, er fremskrevet (basert på prognoser) til oppgitt beregningsår. Kartene viser støyen beregnet 4 meter over terreng.

Samtlige kartlegginger som er gjort tilgjengelig digitalt er gjennomført med Statens vegvesens beregningsverktøy NorStøy. Beregningsmetode er Nord2000Road. Data om vegene og trafikken hentes fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). De viktigste parameterne er ÅDT, tungtrafikkandel og hastighet. Kartdata hentes fra felles kartdatabasen (FKB). Informasjon om bygninger hentes fra matrikkelen. Hvis du ikke finner data for en kommune digitalt, så kan du se i kolonnen til venstre, der du kan laste ned kart fra hvert fylke på pdf format. Disse kartene er ikke oppdatert de siste 3-4 årene, men vil bli beregnet på nytt og gjort tilgjengelig på Geonorge fortløpende. Om det mangler data for den kommunen du er interessert i kan du ta kontakt med Statens vegvesen.

Strategisk støykartlegging

Statens vegvesen har også kartlagt støy langs riks- og fylkesvegnettet i henhold til Forurensingsforskriften kap. 5. Strategiske støykart viser støysituasjonen fra vegtrafikk for 2017 og brukes ved rapportering til miljømyndighetene. Kartleggingsresultatene er også grunnlag for videre arbeid med handlingsplaner mot støy som revideres hvert 5. år etter forurensningsforskriften §5. Denne støykartleggingen er del av en kartlegging som gjennomføres på samme måte for hele Europa. Datasettet oppdateres ikke fortløpende, men produseres på nytt hvert 5 år. I beregningen inngår storbyområdene rundt Oslo, Bergen, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Stavanger, samt riks- og fylkesveger med trafikkmengde over 8200 i årsdøgnstrafikk (ÅDT). I storbyområdene tas det med kommunale veger med ÅDT over 1000.

Rapporter fra støykartleggingen 2007, 2012 og 2017. 

Ta kontakt med de aktuelle kommunene for kart og resultater fra bykartleggingen.

Sist oppdatert:

Gå videre