Infrastruktur som bygges av Statens vegvesen skal være universelt utformet, slik at alle kan reise. Det betyr at vi skal bygge et transportsystem med god kvalitet der alle mennesker uavhengig av funksjonsevne kan ta seg frem.

Trinnfri atkomst, ledelinjer, tydelig informasjon og gangveier uten hindringer er sentrale elementer for at transportsystemet skal være tilgjengelig for alle.

Universell utforming i alle ledd

Statens vegvesen skal ivareta universell utforming i alle ledd når vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder. Vi innarbeider temaet i nye og reviderte normaler og håndbøker. Vi jobber også med ulike FoU-prosjekter for å utvikle ny kunnskap, heve kompetansen og evaluere valgte løsninger.

Viktig å sikre en sammenhengende reisekjede

Statens vegvesen har fått et koordineringsansvar for universell utforming i hele vegsektoren. Vi arbeider for bedre koordinering mellom ulike aktører, ulike transportformer og på ulike forvaltningsnivå. Dette er viktig for å sikre en sammenhengende reisekjede, fra dør til dør.

Universell utforming er et av fire hovedmål i Nasjonal transportplan. I perioden 2014 – 2023 er etappemålet å bidra til hele reisekjeder med universell utforming.