Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming.

Vista Utredning AS og Universell utforming AS har på oppdrag fra Statens vegvesen utarbeidet et verktøy for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Dette er et faglig tilbud som alle kan benytte, som et valgfritt verktøy for temarevisjon/inspeksjon for å kvalitetssikre planer og anlegg, som også vil kunne gi viktige bidrag til læring i egen organisasjon.

For revisjon av planer, som reguleringsplaner og detaljprosjektering, benyttes rutinene beskrevet i rapporten «Del 1A: Revisjon av planer med hensyn til universell utforming» sammen med sjekklistene i «Del2: Faglig grunnlag». All planlegging av veganlegg gjøres med utgangspunkt i håndbok N100 Veg- og gateutforming.

For revisjon av anlegg like før åpning og i tidlig driftsfase, benyttes rapporten «Del 1B: Inspeksjon av anlegg med hensyn til universell utforming» sammen med sjekklistene i «Del 2: Faglig grunnlag». Dette er også grunnlaget for å inspisere eksisterende anlegg.

Verktøyet kan bidra til å oppfylle krav om rutiner for gjennomgang av universell utforming i prosjekter under planlegging og for ferdige anlegg (se likestillings- og diskrimineringsloven §19, Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, tiltak T3 og T4).

Inspeksjoner kan gi grunnlag for å oppfylle plikt til aktivt oppgradere eksisterende infrastruktur gjennom å kartlegge, planlegge og iverksette forbedringstiltak.

Universell utforming