Vegnormalutvalget representerer ulike sentrale interessenter som er knyttet til Statens vegvesens arbeid med å utarbeide og videreutvikle vegnormalene.

Formålet med vegnormalutvalget

Utvalget er først og fremst en arena for informasjonsformidling fra Vegdirektoratet, for å sikre at representantene er godt opplyst om pågående utviklingsarbeid for vegnormalene. Denne informasjonsflyten skal sikre at representantene kan handle inn mot vegnormalarbeidet til riktig tid. I neste omgang skal dette gjøre at viktige interesser blir tatt best mulig hensyn til i arbeidet med vegnormalene.

Hva drøfter vegnormalutvalget?

I vegnormalutvalget blir ulike temaer knyttet til utviklingen av vegnormalene tatt opp. Det er også rom for at andre saker som har betydning for deltakerne i utvalget, blir tatt opp på møtene. Dette gjelder særlig når disse har grensesnitt mot vegnormalene. Slike saker kan for eksempel være endringer i lover og forskrifter, som regulerer hvordan vegnormalene fungerer.

I arbeidet med å utvikle de enkelte normalene er det i noen sammenhenger nyttig å arrangere arbeidsverksteder. For slike verksteder vil deltakerne i vegnormalutvalget også bli invitert. Representantene i vegnormalutvalget vil være godt egnet for å gi innspill om hvordan vegnormalene fungerer og hvor det er potensiale for å endre på regelverket for å oppnå bedre løsninger for samfunnet.

Vegnormalutvalget skal også gi innspill til Vegdirektoratet

Vegnormalutvalget er først og fremst en arena for informasjonsformidling fra Vegdirektoratet. Samtidig skal deltakerne i utvalget gis mulighet for å komme med spørsmål og tilbakemeldinger, som foreløpige innspill til og vurderinger av pågående vegnormalarbeid. Slike tilbakemeldinger er viktige for at Vegdirektoratet skal være godt i stand til å utvikle vegnormalene på en slik måte at de gir det beste resultatet for samfunnet som helhet. Vegdirektoratet plikter å svare ut spørsmål og tilbakemeldinger som kommer, enten direkte i utvalgsmøter eller skriftlig i etterkant.

Gjennom vegnormalutvalget skal deltakerne ha en fast arena og kontaktpunkt for å komme i kontakt med Statens vegvesen. Vegdirektoratet plikter derfor også å videreformidle spørsmål og innspill fra deltakerne om andre tema enn vegnormalene, til de enhetene i Statens vegvesen som er rette adressat for disse.

Vegnormalutvalget erstatter ikke, men supplerer, ordinære innspillsmuligheter

Vegnormalutvalget erstatter ikke ordinære muligheter for å komme med innspill til vegnormalene, som offentlige høringer. Videre vil foreløpige innspill gitt i vegnormalutvalget ikke ta ifra deltakerne der, muligheten til å gjøre nye og endrede vurderinger når høringer og lignende blir gjennomført.

Møter i vegnormalutvalget

Vegnormalutvalget blir arrangert og ledet av Myndighet og regelverk i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Utvalget har omtrent fire møter per år. Møtene blir normalt holdt digitalt via video. Det er et mål at et møte per år blir arrangert fysisk, for å legge til rette for nettverksbygging og bedre legge til rette for uformell dialog.

Vegdirektoratet fastsetter agenda til møtene. Agendaen skal sendes ut senest to uker før neste møte. Det er fast punkt på agendaen at det blir gitt en kort orientering om pågående utviklingsarbeid for alle vegnormalene det er arbeid med. Deltakerne i utvalget oppfordres til å gi innspill til hva som bør settes på agendaen, for å bidra til at sakene som tas opp er relevante.

Det blir skrevet referat fra møtene i utvalget. Referat blir journalført og er offentlige.

Deltakerne i vegnormalutvalget

Vegnormalutvalget er bredt sammensatt med ulike aktører som enten selv bruker vegnormalene eller representerer grupper som må forholde seg til konsekvensene av vegnormalene.

Per tid er disse organisasjonene deltakere i vegnormalutvalget:

Interesseorganisasjoner

 • Entreprenørforeningen – bygg og anlegg
 • KS
 • Maskinentreprenørenes forbund
 • Naturvernforbundet
 • Norges Automobil-forbund
 • Norges bondelag
 • Norges Lastebileier-forbund
 • Opplysningsrådet for vegtrafikken
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Syklistenes Landsforbund
 • Trygg Trafikk

Statlige enheter

 • Helsedirektoratet
 • Nye veier AS
 • Statens vegvesen Drift og vedlikehold
 • Statens vegvesen Transport og samfunn
 • Statens vegvesen Utbygging
 • Vegtilsynet

Kommunal sektor

 • Innlandet fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune

Dersom en mener at andre organisasjoner enn disse også burde vært representert i vegnormalutvalget, kan dette meldes inn til .

Årlig evaluering

Hvert år skal det gjennomføres en evaluering av vegnormalutvalget. Evalueringen skal gi systematiske tilbakemeldinger om hvordan deltakerne i vegnormalutvalget opplever at utvalget fungerer og hvordan utvalget kan forbedres. Evalueringene skal gjennomføres på en slik måte at trender over tid kommer frem.