Overgangsbruer på kommunal eller privat vei over riks- og fylkesveier er underlagt Vegdirektoratets kontroll og godkjenningsordning.

Dette gjelder også bærende konstruksjoner på privat grunn som kan påvirke sikkerhet og framkommelighet på riks- og fylkesveier. Se punkt 2.1 i vegnormal N400 Bruprosjektering

Bestilling av prosjekteringskontroll for konstruksjoner på kommunal eller privat vei gjøres ved å sende inn bestillingsskjema (Excel-dokument).

Forvaltningsansvar for konstruksjonen skal framgå tydelig i feltet «kort beskrivelse av de enkelte konstruksjoner» i skjemaet. I henhold til punkt 2.2 i vegnormal N400 Bruprosjektering skal eierskap og vedlikeholdsansvar også framgå klart i dokumentene som sendes inn til kontroll og godkjenning. Eierskap og vedlikeholdsansvar bør innarbeides i grunnlagsmaterialet for konstruksjonen. For innsending av prosjekteringsmateriale se avsnittet "Bestilling av kontroll" på siden  kontroll og godkjenning.

Selve prosjekteringskontrollen gjennomføres som om konstruksjonen ligger på riks- eller fylkesvei. Kontrollerende utarbeider en kontrollrapport med merknader som besvares og eventuelt innarbeides av prosjekterende.

Statens vegvesen kan ikke kreve at det tas hensyn til merknader som ikke går direkte på framkommelighet og sikkerhet for riks- eller fylkesvei. Saksbehandler i Vegdirektoratet vurderer hvilke merknader som ikke behøver å tas hensyn til ved den enkelte konstruksjon. Denne vurderingen legges direkte inn i kontrollrapporten før prosjekterende besvarer og innarbeider merknadene.

For å unngå misforståelser, vil det bli bedt om en skriftlig bekreftelse fra fremtidig eier eller forvalter om at merknaden ikke vil bli tatt til følge.

Kontroll og godkjenning