Midlertidige konstruksjoner som er plassert slik at sammenbrudd kan berøre områder for alminnelig ferdsel er underlagt kontroll- og godkjenningsordningen.

Med midlertidige konstruksjoner forstås bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i tilknytning til veglinja med planlagt dimensjonerende brukstid mindre enn 10 år. Dette omfatter også forskaling, stillaser, reisverk og andre hjelpekonstruksjoner for utførelsen av byggearbeidet.

Bestilling av prosjekteringskontroll gjøres ved å sende inn bestillingsskjema (Excel-dokument) sammen med oversiktstegning(er) til .

For saker som ikke er omfattet av kontroll og godkjenningsordningen, henvises det til nasjonalt anneks i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Spesielt for kontroll NA.A1.3.1(903) Prosjekteringskontroll og NA.A1.3.1(904) Utførelseskontroll. Vi minner om at denne type konstruksjoner kan være gjenstand for byggesaksbehandling i kommunen, og byggesaksforskriften SAK 10 §14-2 siste ledd med krav til uavhengig kontroll.

Bakgrunn

N400 Bruprosjektering behandler primært hensynet til bruer og andre bærende konstruksjoner som skal prosjekteres for 100 års dimensjonerende brukstid. Dette gjør at håndboken ikke er like relevant for midlertidige konstruksjoner (brukstid mindre enn 10 år). Krav til sikkerhet og teknisk standard skal for øvrig være de samme. Det er en kjent problemstilling at krav til blant annet laster og funksjonalitet for midlertidige konstruksjoner kan variere mellom de enkelte prosjekt. Denne teksten er utarbeidet for å gi en bedre forståelse av hva man kan forvente ved kontroll av prosjektering i Vegdirektoratet.

Kontroll og godkjenning