Godkjenning av arbeidsgrunnlaget etter gjennomført prosjekteringskontroll i Statens vegvesen skal foreligge før byggearbeidene kan starte opp.

Det er viktig å understreke at Statens vegvesens godkjenning begrenser seg til prosjekteringskontroll, og at prosjektet også gjennomfører kontroll ved utførelse.

Godkjenning gis derfor under noen gitte forutsetninger:

  • Brua monteres av personell med dokumentert kunnskap om anvendt system og etter leverandørens spesifikasjoner.
  • Det foretas en stedlig kontroll av brua før den tas i bruk. Kontrollen skal gjennomføres i samarbeid med byggherre, entreprenør og kvalifisert kontrollør.
  • Andre lover, forskrifter, nasjonale kvalitetssystemer og bransjestandard imøtekommes.

Forutsetningene er i utgangspunktet gitt for å bevisstgjøre prosjektene om at det er punkter de må være bevisst på. Punkt 1 er en bevisstgjøring på at utførende må ha erfaring med denne type konstruksjon fra tidligere, mens punkt 2 er en påminnelse om at det skal føres utekontroll. Det siste punktet fremstår kanskje noe spesielt, men dette skyldes at det finnes andre ordninger som må hensyntas. Et eksempel er montering og bruk av stillas (Arbeidstilsynet), hvor det blant annet stilles krav fra Arbeidstilsynet til typegodkjenning av stillas. Det siste punktet er vanligvis noe leverandør bør holdes ansvarlig for.

Kontroll av midlertidige konstruksjoner