Dokumentasjonskrav er gitt i N400 kapittel 1.3. Dokumentasjonen skal være strukturert og presentert på en slik måte at den er enkel å ettergå.

Det skal redegjøres for konstruksjonens funksjonalitet og pålitelighet med en detaljeringsgrad som sikrer riktig utførelse og som dessuten gir nødvendig dokumentasjon for forvaltning av konstruksjonen.

Bruk av standardsystemer fra leverandør

Ved behov for midlertidige konstruksjoner så er det vanlig å benytte standardsystemer fra en leverandør. I tilfeller hvor standardsystemer benyttes, oppfordres det til å fremskaffe et følgebrev fra leverandør eller representant for leverandør, som bekrefter at de har gjennomgått dokumentasjonen og at konstruksjonen er i henhold til deres spesifikasjoner. Følgebrevet kan bidra til å redusere omfanget av kontrollen da produkter ofte er underlagt strengere kvalitetssikring enn prosjektspesifikke elementer. Av følgebrevet forventes det en:

  • redegjørelse for hvordan og hva leverandør har kontrollert.
  • redegjørelse for hva som anses som kritiske punkter. Spesialtilpassede elementer bør bemerkes, da disse skal være sertifisert og/eller verifisert av 3. part.
  • bekreftelse på at leverandøren anser konstruksjonen prosjektert etter deres spesifikasjoner.

Tegningsgrunnlag

Omfang og detaljeringsgrad for tekniske tegninger bør tilpasses prosjektets størrelse og vanskelighetsgrad. Det skal vurderes i hvert enkelt tilfelle hvilke tegninger som er nødvendige. Tegninger skal utarbeides med en detaljeringsgrad som sikrer riktig utførelse og som dessuten gir nødvendig dokumentasjon for forvaltning av konstruksjonen. Videre skal tegningene være organisert og målsatt slik at konstruksjonen kan bygges del for del uten behov for å søke informasjon på tegninger som viser andre deler av konstruksjonen. Eventuelle trafikksikkerhetstiltak skal også fremkomme av tegningsgrunnlaget.

Ved bestilling av kontroll skal det som minimum vedlegges en oversiktstegning.

Beregninger

Beregninger skal være presentert på en slik måte at de er enkle å ettergå for en fagkyndig uten forkunnskaper om prosjektet. Beregningsrapporter skal være oversiktlige, og f.eks. disponert som følger: innholdsfortegnelse, forutsetninger, antagelser og resultater etc. Valg skal begrunnes og resultater skal diskuteres. Eventuelle deler av konstruksjonen, hvor kontroll av utførelsen er spesielt viktig, skal angis og innarbeides i kontrollplanene for byggearbeidene.

Der det benyttes standardsystemer kan det henvises til brukermanual. Brukermanual skal leveres sammen med prosjekteringsmaterialet.

Kontroll av midlertidige konstruksjoner