Kontroll av midlertidige konstruksjoner gjennomføres på tilsvarende måte som for permanente konstruksjoner.

For hjelpekonstruksjoner til utførelsen av byggearbeidene, hvor entreprenør eller andre er ansvarlig for prosjekteringen, kan man akseptere at prosjekterende for permanent konstruksjon gjennomfører kontrollen. Dette må avklares med Vegdirektoratet på forhånd. Vi ber også om at ansvarlig for utførelseskontroll gir kommentarer til arbeidsgrunnlaget.

Prosjekteringskontroll

Kontroll av prosjekteringsmaterialet der N400 punkt 2.1.1 kommer til anvendelse, skal utføres i regi av Vegdirektoratet. Det henvises til NS-EN 1990 NA.A1.3.1(903) Prosjekteringskontroll og NA.A1.3.1(904) Utførelseskontroll, hvor punktet ikke kommer til anvendelse.

Bestilling av prosjekteringskontroll gjøres ved å sende inn bestillingsskjema (Excel-dokument) sammen med oversiktstegning(er) til

Utførelseskontroll

Vegdirektoratets kontroll omfatter prosjektert materiale. Det er derfor viktig å understreke at uønskede hendelser tilknyttet midlertidige konstruksjoner ofte skyldes feil i utførelsen. Plan for utførelseskontroll, og en bekreftelse på at dokumentasjon er gjennomgått av ansvarlig for utførelseskontrollen, ønskes derfor fremlagt.

Utførelseskontroll skal utføres av personell med kompetanse og erfaring på fagområdet. Det henvises til NS-EN 1990 NA.A1.3.1(904) Utførelseskontroll for anbefalinger om kontrollens omfang. Innehar ikke prosjektet denne kompetansen, bør den hentes inn eksternt.

For konstruksjoner med personadkomst kreves det egen sertifisering for å godkjenne konstruksjonen til bruk. Utførelseskontroll bør gjennomføres av personell med tilsvarende kompetanse. Det er også krav til inspeksjon hver 14. dag, men dette bør vurderes økt til en gang i uka. For andre hjelpekonstruksjoner bør det legges opp til hensiktsmessige inspeksjonsrutiner. Hver 14. dag anses allikevel som et minimum.

Det anbefales at det gjennomføres en bruksoverlatelsesbefaring før konstruksjonen tas i bruk. Befaringen bør gjennomføres med representanter fra prosjekterende, utførende, byggherre og evt. kontrollør. Før befaring bør det utarbeides et hjelpedokument som avslutningsvis signeres av alle representanter. Dokumentet bør vise at man har gjennomgått viktige elementer, og det vil være et godt hjelpemiddel under befaring.

Kontroll av midlertidige konstruksjoner