Ansvaret for å framskaffe nødvendig prosjekteringsgrunnlag skal være klarlagt før prosjekteringen settes i gang. Ansvaret må tydelig framgå av grunnlaget.

Vi anbefaler at Norsk standard NS-EN 12812:2008 Midlertidig bærende konstruksjoner; ytelseskrav og generelle prosjekteringsregler legges til grunn. Denne er relevant for midlertidige støttekonstruksjoner, slik som f.eks. forskalingsreis. Videre henviser vi til:

Ytelseskrav og generelle prosjekteringsregler

NS-EN 12812:2008 gir ytelseskrav og generelle prosjekteringsregler for midlertidige støttekonstruksjoner. Dimensjonering etter denne standarden baserer seg på brudd- og bruksgrensetilstandene til den enkelte konstruksjonen. Standarden krever at det velges én av tre klasser; A, B1 eller B2.

  • Klasse A-konstruksjoner følger etablert praksis, som er ansett å tilfredsstille kravene gitt i NS-EN 12812. Klassen gjelder for enkle konstruksjoner under gitte bestemmelser, og den er sjeldent relevant.
  • Klasse B1 innebærer at fullstendig prosjektering av konstruksjonen må gjennomføres etter relevante Eurokoder (EN 1990, 1991-1999). I tillegg følges utvalgte punkter fra denne standard. Alle konstruksjoner antas oppsatt like nøyaktig som en permanent konstruksjon (etter EN 1090-2, EN 1090-3).
  • Klasse B2 baserer seg på en forenklet metode i forhold til B1. Det skal prosjekteres etter kapittel 5, 6, 7, 8 og 9 i NS-EN 12812, samt andre relevante standarder. Denne standarden overstyrer eventuell konflikt med andre standarder. Klasse B2, som åpner for forenklet prosjektering, kompenserer med 15% påslag i materialfaktor.

Det skal fremkomme tydelig hvilken klasse som er valgt. Valg av andre forutsetninger må dokumenteres og begrunnes.

Kontroll av midlertidige konstruksjoner