Håndbøkene i 700-serien omtaler krav og veiledning til planlegging etter plan- og bygningsloven, ulykkesanalyser, konsekvensanalyser, trafikkberegninger, faglig veiledning i grunnerverv, utforming av konkurransegrunnlag, utførelse, kontroll og utforming av kontrakter, kostnadsoverslag, rammevilkår for behandling av bompengeprosjekter, tegningsutførelse, geodata o.l. ved planlegging og bygging av riksveg. Dette gjelder plannivåene innenfor plan- og bygningsloven; kommunedelplan til reguleringsplan, samt byggeplan og utførelsesfasen.